fbpx

Installationsanvisningar

 

TACK för att du valde Aqvify!

Vi hoppas att installationen blir enkel och att du kommer att trivas med din Aqvify.

Vi rekommenderar att du börjar med att titta på vår korta installationsvideo.

Följ sedan gärna dessa skriftliga installationsinstruktioner (något mer detaljerade än filmen) och (viktigt!) avsluta med appinställningarna som beskrivs i steg 6 i dessa instruktioner.

Exempel på tidigare installationer.

Kontakta oss på hello@aqvify.com eller 010-3308600 om du behöver hjälp.

Läs mer om appen.

Förutsättningar

Vissa förhållanden är sällan ett problem, men det är ändå viktigt att kontrollera dem före installationen:

 • Mobiltäckning med “hyfsad” signal. Dvs. att 1-2 pinnar behövs och räcker. Vårt SIM-kort kan ansluta till alla större operatörer.

 • Om borrhålet har en topp/ett lock måste den lyftas upp minst 4 cm för att sensorn (Ø 27 mm) ska kunna sänkas ned. Kontakta annars Aqvify för råd.

 • Aqvify-boxen (kommunikationsboxen) behöver ett 230V-uttag inomhus eller utomhus för att koppla in nätadaptern – eller alternativt 12 V från t.ex. en solcell eller ett bilbatteri.

 • Anslutningskabeln (12 volt) från brunnen till Aqvify-boxen måste kunna dras utan att man snubblar eller springer över den.

Installation

Aqvify består av dessa huvudsakliga delar; sensor, trilla-i-skydd, skarvdosa, anslutningskabel och Aqvify-box.

Installationen av Aqvify sker i några få enkla steg:

1. Installation av givaren i brunnen

2. Montera Aqvify-boxen bredvid ett eluttag. Vänta med att koppla in nätadaptern.

3. Dra anslutningskabeln mellan brunnen och Aqvify-boxen.

4. Anslut anslutningskabeln och givarkabeln i kopplingslådan.

5. Anslut nätadaptern till ett eluttag och anslut den till Aqvify-boxen.

6. Komma igång med appen och ställa in grundläggande parametrar

7. Kontrollera värdena (och dela eventuellt brunnen med ägaren om du är installatör).

8. Aktivera abonnemanget (om det inte ingår från början)

Se fotoexempel installationer.

Steg 1: Installera sensorn i brunnen

Observera att kabeln inte får böjas för mycket eller knäckas, eftersom det finns en tunn luftslang inuti kabeln som kompenserar sensorns avläsningar mot det atmosfäriska trycket.

1. Montera trilla-i-skyddet med två buntband, ca 60-70 cm från kabelns ände (dvs den änden där de färgade små kablarna sticker ut). Detta förhindrar att sensorn tappas ner i brunnen.

2. Lossa och lyft försiktigt på brunnslocket, minst 4 cm. Var försiktig med slanganslutningar.
Placera till exempel en träregel eller något annat som är tillräckligt stort för att inte falla ner i brunnshålet under locket för att skapa tillfälligt utrymme under installationen.

3. Se till att det finns ett hål genom locket/toppen som är minst 9 mm i diameter, genom vilket sensorkabeln kommer att passera.

Om ett hål måste borras drar du antingen försiktigt locket åt sidan så att borrspånet hamnar utanför brunnen eller fångar upp borrspånet med t.ex. en bräda eller en skiva.

4. Läs gärna av och notera ”meter-markeringen” närmast sensorn. Du kan använda detta senare under installationen.

Sänk ner sensorn i brunnen tills det återstår cirka 100 cm kabel. Om givaren kommer hela vägen ner till pumpen i en borrad brunn, höj givaren med ca 1 m. Detta för att förhindra att den vibrerar mot pumpen.

Var försiktig så att du inte böjer kabeln för mycket. Viktigt! Kabeln rullas bäst ut som en “trådspole” för att glida lättast in i borrhålet, dvs. håll kabelspolen upprätt i händerna och snurra den som en trådspole.

För kabellängder över 30 m kan det vara enklare att först lägga kabeln på marken, se till att den inte är vridet och sedan sänka ner den.

5. Trä kabelns ände underifrån genom hålet i locket och dra den ca 50 cm.

6. Fäst sensorkabeln med något av alternativen nedan:

a) Dra åt ett buntband 50 cm från slutet. Skjut sedan den svarta spiralförskruvningen över kabelns ände och dra åt muttern tills kabeln sitter stadigt på plats. En tejp runt kabelns ändar kan göra det lättare att föra in kabeln.
Sätt fast ett buntband ovanför spiralen för extra säkerhet.

a) Dra åt ett buntband 50 cm från slutet. Skjut sedan den svarta spiralförskruvningen över kabelns ände och dra åt muttern tills kabeln sitter stadigt på plats. En tejp runt kabelns ändar kan göra det lättare att föra in kabeln.
Sätt fast ett buntband ovanför spiralen för extra säkerhet.

b) Fäst sensorkabeln 50 cm från slutet med två buntband till lämpligt hål, pumpvajer eller på annat lämpligt sätt. Var försiktig så att du inte knäcker sensorkabeln.

b) Fäst sensorkabeln 50 cm från änden med två buntband till lämpligt hål, pumpvajer eller på annat lämpligt sätt. Var försiktig så att du inte knäcker sensorkabeln.

Om sensorn av någon orsak inte kan sänkas hela vägen ned, utan det blir mer än 50 cm kvar ovan locket – rulla då försiktigt ihop kabeln till ”bilratts-storlek” utan att knäcka den och bind ihop/fäst på lämpligt sätt. Leta sedan upp närmaste metermakering och jämför med den närmast sensorn (steg 4), alt. mät kvarvarande längd och subtrahera från den beställda kabellängden. Detta används för att ställa in sensorns djup i appens grundinställningar, vilket beskrivs senare i det här dokumentet.

7. Låt den återstående delen av kabeln glida ner i brunnen.

8. Sänk försiktigt ner brunnstoppen och sätt tillbaka den.

Tips!

  • Låt gärna trilla-i-skyddet” i änden på sensorkabeln sitta kvar.

  • Passa på att mäta ytterdiametern på foderröret (borrad) eller innerdiametern (grävd). Den behöver du till inställningarna i appen. Du behöver den för inställningarna i appen.

Exempel på monterad sensor

Steg 2: Installera Aqvify-boxen

Aqvify-boxen kan monteras inomhus eller utomhus bredvid ett eluttag eller en solcell. Boxen bör placeras på ett “översvämningssäkert” avstånd från golv/mark så att den inte dränks i vatten vid t.ex. skyfall.
Använd de medföljande skruvarna för att montera Aqvify-boxen på en lämplig vägg.

Vänta med att koppla in nätadaptern/strömförsörjningen.

Om en extern antenn har beställts: Skruva försiktigt loss den befintliga antennen från lådan och skruva in kontakten märkt “LTE MAIN” i stället. Den andra kontakten används inte.

Steg 3: Anslutningskabel

Anslut sensorn och Aqvify-boxen med anslutningskabeln. Anslutningskabeln måste skyddas mot fötter och fordon, dvs. vid behov läggas i en slang/rör eller på annat lämpligt sätt.

Den förmonterade kontakten på anslutningskabeln ska anslutas till Aqvify-lådan, så börja dra kabeln därifrån till kopplingsdosan vid brunnen. Undvik att skräp kommer in i kontakten.

Steg 4: Anslut anslutningskabeln och sensorkabeln i kopplingsdosan.

Anslut anslutningskabeln till sensorkabeln:

1. Trä respektive kabelände genom respektive hål i kopplingslådan; litet hål (Ø4,5 mm) för anslutningskabel och stort (Ø9 mm) för sensorkabel.

2. Sätt ett buntband ca 2 cm in i den svarta delen av varje kabel för att förhindra att kabeln dras isär.

3. Anslut kabeländarna från sensorn till anslutningskabeln med hjälp av de orange kabelklämmorna som medföljer. Öppna först den orangefärgade armen, sätt in en kabel och stäng sedan armen.

– Blå till blå
– Vit till gul
– Röd till brun
– Svart till grön
Den svarta grova kabeln i sensorkabeln används inte.

4. Vik försiktigt in kablarna i dosan och tryck på locket.

5. Fäst kopplingsdosan på lämpligt sätt, t.ex. genom att skruva fast den i väggen eller använda buntband.
Lådan ska placeras på ett “översvämningsskyddat” avstånd från golvet/marken så att den inte blir översvämmad om det t.ex. regnar kraftigt.

Steg 5: Anslut nätadaptern

Anslut Aqvify-boxen med en strömadapter till ett eluttag eller en solcell.

Enheten startar nu och börjar skicka data inom några minuter.

Steg 6: Kom igång med appen och ange grundläggande inställningar

Ladda ner Aqvify-appen från App Store (iPhone/iPad) eller Play Store (Android).
Skapa ett konto och logga in.

iOS (iPhone/iOS)

Android

Lägg till brunn

Gå till Profil i appen och välj Lägg till brunn. Följ sedan guiden.

Aqvify-lådan innehåller det serienummer/PIN och den QR-kod som används för att ansluta.

Brunnens egenskaper

Ange de grundläggande inställningarna i guiden (som du hittar under Profil / Dina brunnar);

 • Brunnsdiameter – Det är viktigt att göra rätt! Felaktig diameter ger missvisande förbrukning och inflöde (men nivåerna är fortfarande korrekta).

  För borrade brunnar är det bäst att konsultera borrprotokoll eller liknande för att hitta rätt diameter. Med lite tur kan brunnen också finnas med i SGU’s brunnsdatabas. I vissa fall är brunnens innerdiameter samma som ytterdiametern på det foderrör som sticker ut ur marken, men borrhålet kan också ha en mindre diameter. De vanligaste diametrarna för borrade brunnar är 115 mm, 140 mm och 165 mm.

För grävda brunnar mäts innerdiametern på (vanligtvis) betongringen.

 • Sensordjup – Det är viktigt att göra rätt! Normalt lämnas 50 cm av kabeln ovanför marken och kabellängden är därför 20,5 m, 30,5 m osv. för att sensordjupet ska anges som 20 m, 30 m osv.

 • brunnens djup – Har ingen direkt betydelse, utom för eventuella grafiska illustrationer av brunnen.

Gränser och larm

 • Minsta tillåtna vattennivå – Den lägsta nivån under marknivå som du vill använda brunnen för – och där du sannolikt vill ha ett SMS-meddelande. Det är som en virtuell botten på brunnen. Nivån ska vara lika med eller högre än sensorns djup. Vi föreslår att du börjar på samma djup som sensorn och sedan korrigerar efter några dagar baserat på hur din brunn normalt används.

 • Buffert före lägsta tillåtna nivå – Ange den procentandel buffert som krävs innan den lägsta tillåtna nivån uppnås. 20-25% är vanligt.

Avsluta guiden.

Steg 7: Kontrollera värdena (och dela med dig av brunnen till ägaren)

Gå till Hem i appen och kontrollera att volymen och nivån har värden. En nivå på -9 m innebär till exempel att vattennivån ligger 9 m under marknivån. Detta kan ta upp till 15 minuter efter att elförsörjningen har kopplats in. Du kan också titta på sidan Analys med tidsväljaren högst upp på 1 timme eller 24 timmar för att se data – även om det inte har kommit in så mycket data ännu.

Installatörens delning till kunden

Om du har installerat brunnen som installatör är det nu dags att dela brunnen med ägaren/kunden. Gå till Profil och välj Visa alla brunnar. Där hittar du brunnen under Inte överförda brunnar.

Välj brunnen och klicka på Dela brunnen med ägaren.
Du kan sedan dela en anslutningskod via e-post, SMS etc. till brunnens ägare.

Ägaren kan sedan välja om du, installatören, ska fortsätta att ha tillgång till brunnen eller inte.

Avsluta guiden.

Steg 8: Aktivera abonnemang

Brunnsägaren aktiverar prenumerationer genom att gå till https://app.aqvify.com i webbläsaren och logga in med samma användarnamn och lösenord som i appen. I vissa fall ingår prenumerationer för en viss tidsperiod i det första köpet av Aqvify.

Om du redan har en prenumeration visas en varning i appen några dagar innan en manuell förnyelse behövs.

Lägg till fler användare

Gå till Profil och välj Väl – klicka sedan på Användare högst upp för att lägga till fler användare. En förklaring av de olika rollerna finns i appen. Dela anslutningskoden.

Den nya användaren laddar ner appen, skapar ett konto och använder anslutningskoden.

För ytterligare information om hur man lägger till användare, se våra instruktioner.

SMS-varningar

Gå till Profil / Dina kontoinställningar för att lägga till ditt mobilnummer.

Gå sedan till Larm för att aktivera/avaktivera SMS-varningar för buffertnivå och låg nivå (lägsta tillåtna nivå). Ytterligare anvisningar finns i här.

Appen är nu redo att användas!

Läs mer om appen.

Hör av dig till hello@aqvify.com eller 010-3308600 om du behöver assistans.

Mycket glädje!