fbpx

Grundvatten – vad är det och varför förändras nivån? Behöver jag ha koll?

Aqvify bad Anders Nordström, senior universitetslektor vid Stockholms Universitet, förklara ett och annat kring grundvatten…och varför det är så viktigt att hålla koll på.

Anders är författare till boken Dricksvatten – vårt viktigaste livsmedel och nestor inom området.
Han är dessutom en av dem som använt Aqvify allra längst, något som vi är väldigt glada och stolta över!

FN har deklarerat 2022 som GRUNDVATTNETS ÅR och den 22 mars, världsvattendagenkommer myndigheter och organisationer att försöka sprida kunskaper om vad grundvatten är och hur viktigt det är att alla som utnyttjar vatten (särskilt dricksvatten) förstår vikten av att hushålla med grundvatten samt skydda områdena där grundvatten bildas från föroreningar som kan påverka grundvattnets kvalitet.

Vad är grundvatten?

Vattnets kretslopp – ur “Dricksvatten – vårt viktigaste livsmedel” (Studentlitteratur)

Grundvatten är det vatten i berg och jord där alla porer (håligheter) är fyllda av vatten. Den övre gräns där porerna är fyllda kallas grundvattenytan. Under grundvattenytan är alla porer, sprickor helt vattenfyllda.

Ovanför grundvattenytan är porerna delvis vattenfyllda eller torra. Vattnet här kallas markvatten eller grönt vatten (växternas vatten). Detta vatten används av växternas rötter och finns närmast under markytan men ovanför grundvattenytan.

Regn- och smältvatten som tränger in i marken (infiltreras) sjunker med tyngdkraften nedåt i marken (jord och berg). Under grundvattenytan rör sig grundvattnet vidare med tyngdkraften nedåt och kan i sluttningar strömma fram och bilda en källa som skapar en bäck. Flera bäckar växer ihop och blir flod som rinner till sjö. Grundvattnet söker sig mot lågpunkter i naturen och i många fall strömmar vattnet ut i havet osynligt för oss.

Hur förändras grundvattennivån?

Grundvatten bildas normalt endast under perioden från oktober t.o.m. april genom regn och snösmältning. Regn under maj-september används av växternas rötter och avdunstar till atmosfären. De regnrikaste månaderna juli och augusti skapar således inget nytt grundvatten. Användningen av grundvatten är som störst under sommaren. Sommarhusens brunnar är vanligen borrade i bergarter som består av små tunna sprickor (inga porer) och kan därför inte magasinera stora vattenvolymer. Tillrinningen efter ett visst uttag tar även viss tid.

De flesta av oss har förstått att vi har förändringar av klimatet. Förändringarna har redan startat men kommer att fortsätta och i en ökad takt. Nederbördsmängden ökar eller minskar och fördelningen under året kan förändras. Kraftigare regnmängder på kort tid kommer att variera med längre torrperioder. Högre temperaturer kommer att öka avdunstningen. Allt detta påverkar bildningen av grundvatten. Våra sjöar och floder föds av utströmmande grundvatten så att även dessa vattenmiljöer blir påverkade.

Behöver du kontrollera brunnens grundvattennivå?

Under hösten-vintern 2021/22 har påfyllnaden av nytt grundvatten varit mycket mindre än under normala år. Detta gäller stora delar av södra och mellersta Sverige. Många kommer säkert ihåg sommaren 2018. Denna härligt varma sommaren drabbades många privata brunnar och även kommunala brunnar av att grundvattenytan sjönk under den nivå där pumpröret slutade. Dvs brunnen blev ”torr”. Några brunnar fick saltvatteninträngning. Orsaken till att brunnarna blev torra var främst att grundvattenmagasinet var dåligt påfyllt efter föregående års sommaruttag. Värmen under sommaren 2018 skapade även ett större behov av att använda mer vatten än vanligt (dusch, bevattning och fler gäster etc).

Man kunde ha fått en varning innan det blev torrt eller saltvatten trängt in i brunnen. Genom att installera en nivåmätare i brunnshålet kan nivåförändringar registreras och eventuella besparingar göras. Detta kan effektivt skapas genom användning av Aqvifys produkt.”

 

Du som vill veta mer om grundvatten – bildning och uttagsmöjligheter, grundvattenkvalitet och materialet (jord och berg) där grundvattnets magasineras kan läsa:

Dricksvatten – vårt viktigaste livsmedel. Författare Anders Nordström, senior universitetslektor, Stockholms universitet. Förlag Studentlitteratur, utgiven 2019, 258s.

Bokens text är anpassad till brunnsägare och andra dricksvattenintresserade utan särskilda förkunskaper.

Med Aqvify kan du kontinuerligt följa din brunns tillgängliga vattenmängd, nivå, inflöde och grundvattennivå – och få larm vid valda nivåer. Allt enkelt lätt tillgängligt i Aqvifys app.

Koppla upp din brunn med Aqvify!

Do you want to use your well sustainable, efficient and with peace of mind? Aqvify provides detailed information easily accessible in our app. Read more here.